1- Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en pedicure, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
<h4

2- Annulering of niet opkomen dagen

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren telefonisch, aan de balie of per mail te melden. Zegt u een afspraak niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

3- Toepasselijk recht

Op alle opdrachten/ overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Indien de pedicure een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de patiënt te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd zijn.

4- Betaling

  • Alle betalingen dienen – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen – te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Voor het geval zaken worden afgeleverd, dient te plaatse (per PIN) te worden betaald
  • Indien de patiënt niet binnen de gestelde termijn van veertien dagen na factuurdatum heeft betaald, zal de pedicuret de patiënt een rappel/ sommatie zenden om alsnog binnen vijf dagen na dagtekening te betalen. De patiënt is dan een bedrag van €7,50 verschuldigd wegens de extra administratieve werkzaamheden
  • De pedicure is gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand of gedeeltelijk daarvan in rekening te brengen bij te late betaling ingaande na de factuurdatum. Tevens zullen bij te late betaling alle op de inning van zijn/haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de nalatige partij zijn. De kosten zullen 15% van het te vorderen bedrag zijn met een minimum van €35,- ex. BTW

Bij een meerwerkopdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing